STATUTUL ASOCIAȚIEI „DAȚI-MI ROMÂNIA ÎNAPOI!”

 

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

 

Art.1

a) Asociația“ Dați-mi România înapoi !” , denumită în continuare „Asociația”, sau pe scurt A.D.R.I., este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul Ordonanței Guvernamentale nr.  26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

b) Membrii fondatori ai Asociației sunt.

Art.2  Asociația este persoana juridică română, de drept privat și va avea denumirea de Asociația“ Dați-mi România înapoi !”, conform dovezii de disponibilitatea a denumirii cu nr.  119003 din 7.12.2013, eliberată  de Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.

Art. 3  Asociația este constituită pe durată nedeterminată și are sediul în România,  orașul Galați, Str. Basarabiei, Nr. 150, Bl. M1, Ap. 33.

Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotătârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art.4 Asociația poate deschide filiale și în alte localități sau județe din țară sau străinătate; poate stabili legături  de colaborare cu organizații similare, cu alte instituții sau persoane juridice sau fizice din țară sau străinătate; sau poate intra în uniuni sau federații pentru îndeplinirea scopului propus.

 

CAPITOLUL II: SCOPUL ASOCIAȚIEI

 

Art.5 Membrii asociației doresc să se asocieze în scopul :

a)     de a impune respectarea Constituției României – așa cu reiese din articolele cuprinse la momentul de față, membrii A.D.R.I. rezervându-și dreptul de a contesta ulterioarele modificări care contravin intereselor cetățenilor români;

b)    de a milita pentru apărarea și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor români, din țară și străinătate, în special a celor afectați de sărăcie, abuzuri sau altă formă de încălcare a drepturilor omului;

c)     de a milita pentru protecția mediului înconjurător, a naturii, a vieții în toate formele ei – umană, vegetală, animală;

d)    de a realiza proiecte pentru educație civică, asistență socială, formare profesională a românilor cu posibilități reduse sau merite deosebite;

e)     de a recupera adevărul istoric, reabilitarea personalităților românești vitregite de proprii conducători sau de autorități străine, precum și a datoriilor altor state către România și/sau a persoanelor fizice și juridice, de naționalitate română sau străină, care prin acțiunile lor au adus prejudicii financiare Statului Român, subminând în acest fel economia națională;

f)      de a promova istoria și cultura românească în conștiința noilor generații, promovarea culturii și spiritualității românești în străinătate, stimularea interferențelor interculturale,  interștiințifice;

g)     de a apăra imaginea României în fața atacurilor jignitoare ale cetățenilor de altă naționalitate sau ale propriilor compatrioți;

h)    de a promova produsele românești de orice tip și diminuarea importurilor de proastă calitate;

i)       de a promova și stimula turismul, economia, agricultura, industria și a contribui la reducerea economiei subterane;

j)       de a stopa jaful, corupția, nepotismul și incultura din instituțiile statului până la cel mai înalt nivel;

k)     de a se implica în reforma învățământului astfel încât accentul să fie pe elev – condiții mai bune în școli, accesul la materiale noi, internet,  săli de sport și bazine de înot - transport precum și materii educative folositoare;

l)       de a înființa societăți comeriale sau P.F.A. în vederea obținerii de fonduri pentru susținerea proiectelor asociației;

m)  de a monitoriza civil structurile de securitate, inclusiv ale armatei, serviciilor de securitate, poliție, precum și secțiile de votare;

n)    de a înființa edituri proprii, pentru publicații de educație civică, a unui ziar propriu, a unui post de radio;

o)    de a colabora cu alte formațiuni nonguvernamentale, apolitice, publice, instituții ale statului, autorități și grupări politice numai în cazul în care acestea din urmă facilitează atingerea obiectivului Asociației „Dați-mi România înapoi!”

 

Art.6 Principiile careguvernează relațiile dintre membrii Asociației „Dați-mi România înapoi!” sunt : respectul, demnitatea, simțul civic, solidaritate, libertate, onestitate, responsabilitate, conștiință, democrație!

 

 

 

 

CAPITOLUL III: OBIECTIVUL ASOCIAȚIEI „DAȚI-MI ROMÂNIA ÎNAPOI!” și activități de îndeplinire

 

Art.7 Obiectivul Asociației „Dați-mi România înapoi!” este acela de a îmbunătăți viața socială, economică, culturală, politică a românilor, stoparea jafului din România, păstrarea integrității teritoriale și a demnității naționale.

Art.8 Pentru atingerea obiectivului său, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:

a)     organizarea de manifestații publice și alte activități de sensibilizare și informare a opiniei publice, potrivit legii;

b)    realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;

c)     acordarea de consultanță și consiliere, precum și de asistență juridică membrilor Asociației, în conformitate cu scopul acesteia;

d)    monitorizarea și sprijinirea activității autorităților publice prin proceduri specifice și după caz;

e)     dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice, instituții publice și alte organizații nonguvernamentale, politice și apolitice din țară și străinătate, dacă acestea nu contravin legilor în vigoare sau scopului Asociației, ci facilitează atingerea lui;

f)      declararea și formularea acțiunilor, cererilor, petițiilor și apărărilor necesare în fața instanțelor de judecată competentă;

g)     derularea unor activități de sponzorizare;

h)    dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinațării, în concordanță cu scopul Asociației;

i)       organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere, școli de vară;

j)       alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept.

 

 

CAPITOLUL IV: PATRIMONIUL și MIJLOACE MATERIALE ALE ASOCIAȚIEI „DAȚI-MI ROMÂNIA ÎNAPOI!”

 

Art.9 Patrimoniul inițial al Asociației este format din activul inițial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 1050 RON.

Art. 10 Mijloacele Materiale necesare desfășurării activității Asociației provin din donații, cotizații ale membrilor și alte activități individuale și colective primite cu respectarea legilor în vigoare și a Statutului Asociației, sponzorizări și subvenții de la organizații guvernamentale, nonguvernamentale, persoane fizice și juridice, precum și alte surse admise (publicații, prestări servicii, activități cultural-sportive, vânzare în regim de consignație a diverselor bunuri, intermediari de oricefel, turism, transport intern și internațional, intreprinderi mici și mijlocii productive etc),  aceste mijloace materiale neputând obliga membrii Asociației la nici un fel de activitate care contravine bunelor moravuri, propriilor principii sau drepturilor fundamentale ale omului.

Art.11 Mijloacele Materiale ale A.D.R.I. pot fi sume de bani, bunuri mobile și imobile, tehnică de calcul, drepturi de autor, acțiuni sau creații, tehnică telecomunicații-radio-tv.

Art.12 Mijloacele Materiale vor fi înscrise în Registrul De Mijloace Materiale, iar în cazul în care sponzorul dorește ca donația să fie folosită pentru a finanța o anumită activitate, premiu, bursă, operă de binefacere, acesta poate stipula ca donația să-i poarte numele sau oricare alt nume.

Art.13 Asociația își rezervă dreptul de a refuza sau accepta donațiile de orice fel.

Art.14 Asociația poate investi în bunuri mobile și imobile, depozite bancare, drepturi de proprietate sau în orice alt mod ce consideră necesar în vedera măririi patrimoniului, poate achiziționa sau înstrăina bunuri, asumându-și toate obligațiile ce decurg din aceste transferuri.

Art.15 Activitatea economico-finaciară se raportează Adunării Generale prin bilanțul anual de către persoana desemnată, sau la cerea Consiliului Director ori de câte ori acesta consideră necesar.

 

 

CAPITOLUL V: MEMBRII ASOCIAȚIEI „DAȚI-MI ROMÂNIA ÎNAPOI!”

 

Art.16 Pot deveni membri ai Asociației persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate care sprijină moral și/sau financiar Asociația.

Art.17 Membrii pot fi:

a)     Membrii fondatori – care dobândesc calitatea de mebru în momentul constituirii Asociației;

b)    Membri asociați – care dobândesc această calitate în urma înaintării unei cereri de primire, motivată, către Președintele A.D.R.I. și admisă de către Consiliul Director. În caz de refuz, C.D. nu este obligat să-și motiveze decizia persoanei care a înaintat cererea, dar are obligația morală de a o justifica în fața și la cerea Adunării Generale;

c)     Membri onorifici – care dobândesc aceasta calitate la propunerea Adunării generale și cu acordul C.D. și al A.G. cu drept de vot (50%+1 din cei prezenți), în urma unor servicii deosebite aduse Asociației, Țării sau Societății Românești. Membrii onorofici nu au drept de vot în Adunarea Generală, dar pot participa la ședințele și activitățile Asociației.

d)    Membri simpatizanți – care vor dobândi această calitate prin cerere și la aprobarea C.D și a A.G. (50%+1 din cei prezenți). În caz de refuz, C.D. și A.G.  nu sunt obligați să-și motiveze decizia persoanei care a înaintat cererea. Membrii simpatizanți nu au drept de vot în A.G., dar pot participa la ședințele și activitățile Asociației.

 

Art.18 Calitatea de membru se dovedește prin legitimație , ce va cuprinde –ID număr, (un nr. unic de identificare), datele Asociației,ștampila A.D.R.I.; fotografia, numele și calitatea membrului, precum și semnătura Președintelui.

Art.19 Calitatea de membru se pierde prin:

a)     Deces sau încetarea existenței persoanei juridice,

b)    Renunțarea la calitatea de membru adresatată și acceptată de către Președinte,

c)     Excluderea membrului de către Consiliul Director prin vot (90% din persoanele care constituie C.D. , pentru nerespectarea prezentului Statut și a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură să prejudicieze interesele morale sau materiale ale Asociației, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză, cu specificația că, persoana în cauză  are dreptul la „a 2-a șansă” – în urma dezbaterilor și votului C.D.

c*) „a 2-a șansă” – definiție: se numește  „a 2-a șansă” redobândirea calității de membru după o perioadă de cel puțin 4 luni de la excludere prin – cerere scrisă, motivată și cu angajanentul în scris că situația care a dus la excludere nu se repetă.

 

 

CAPITOLUL VI: DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI „DAȚI-MI ROMÂNIA ÎNAPOI!”

 

Art.20 A. Membrii Asociației au următoarele drepturi:

a)     Să participe la Adunările Generale, să pună în dicuție și să ia parte la dezbaterea problemelor și actiunilor Asociației D.R.I.

b)    Să aleagă și să fie aleși (cu excepția membrilor onorofici și simpatizanți) în organele de conducere ale Asociației,

c)     Să semnaleze Asociației problemele și persoanele (dacă e cazul) care privesc scopul și obiectivele Asociației, în vederea apărării și promovării acestora,

d)    Să se retragă din Asociație,

e)     Să își exprime votul în Adunarea Generală, cu excepția membrilor onorifici și simpatizați,

f)      Să facă propuneri privitor la activitatea Asociației și folosirea fondurilor strânse și activitatea organelor de conducere,

g)     Să primească sprijin moral și/sau financiar și asistență din partea Asociației în cazuri excepșionale – boală, accident, incendii, deces sau boală gravă ce lovește în el personal sau un membru al familiei sale.

B) Membrii Asociațieiau următoarele îndatoriri:

a)     Să respecte Statutul Asociației, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere și să dea sprijinul pentru îndeplinirea obiectivului Asociației,

b)    Să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației sau membrilor Asociației și în special României,

c)     Să participe la Adunarile Generale (cel puțin o dată / an) și/sau la ședințele Consiliului Director, dacă e cazul.

d)    Să achite cotizația de membru (cu excepția membrilor onorifici și simpaticanți) în cuantum de 20 ron anual.

Art.21 Membrii Asociației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociația singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale.

 

CAPITOLUL VII: ORGANIZARE, CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

 

Art.22 Organele de conducere, administrare și control ale Asociației „Dați-mi România înapoi!” sunt:

1)    ADUNAREA GENERALĂ

2)    CONSILIUL DIRECTOR

3)    CENZORUL

1)  a)Adunarea Generală se compune din toți membrii Asociației, fără excepție.

 b) Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară și extraordinară, după cum urmează:

 În sesiune ordinară semestrial,

  În sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante ce țin de competența A.G. și care nu suferă amânare.

c) Convocarea Adunării Generale în ambele cazuri se face în timp util de către Consiliul Director prin mijloace clasice – scrisoare, telefon sau poștă electronică.

d) În convocare se vor preciza ziua, ora și locul de desfășurare a ședinței, precum și ordinea de zi.

e) Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenți 2/3 din membri Asociației, cu excepția membrilor onorofici și simpatizanți.

f) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin 50%+1 din nr. membrilor prezenți, cu excepția modificării Statutului, caz în care e nevoie de prezența a 2/3 din totalitatea membrilor Asociației (sunt excluși membri onorofici și simpatizanți).

g) Fiecare membru are dreptul la 1 singur vot. În caz de egalitate, decide C.D. (prin vot).

h) Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către secretar, ele fiind valabile și obligatorii și pentru membrii care nu au participat la adunare, sau au votat împotrivă (membrii onorofici și simpatizanți fiind excluși).

i) Persoanele care nu sunt membri ai Asociației D.R.I. pot fi invitate la ședințele Adunării Generale, cu acordul C.D.

j) Preșidenția Adunării Generale aparține Președintelui Asociației, sau, în lipsa acestuia Vicepreședintelui Asociației.

k) Atribuțiile Adunării Generale sunt:

 

2. CONSILIUL DIRECTOR al Asociației reprezintă organul executiv, ales de către Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitate de reînnoire și este alcătuit din:

a)     Președinte

b)    Vicepreședinte

c)     Secretar

d)    Membri fondatori

 

Atribuțiile C.D. sunt:

     Președintele Asociației validat în Adunarea Generală este în același timp Președintele Consiliului Director. El reprezintă Asociația atât în fața membrilor săi, cât și în fața altor ornanizații guvernamantale și nonguvernamentale, terți, justiție, putând fi asistat de către un membru asociat sau orice altă persoană abilitată după caz și dacă e necesar.

  Vicepreședintele validat de Adunarea Generală, prezidează alături de președinte și preia atribuțiile acestuia în cazul în care acesta din motive întemeiate nu poate participa la acțiunile asociației.

   Secretarul Asociației – validat în Adunarea Generală se ocupă de înștiințarea membrilor cu privire la organizarea Asociației, activitățile Asociației, consemnează hotărârile C.D. și A.G. într-un registru special, evidența sedințelor C.D. și A.G. cât și a mijloacelor materiale.

 

3. CENZORUL asigură controlul financiar al Asociației și poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este necesar, Adunarea Generală poate hotărî  înființarea unei Comisii de cenzori, compusă din 3 membri, care să preia atribuțiile de control ale activității Asociației. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puțin 1 membru fondator al Asociației și un expert contabil. Atribuțiile  cenzorului sunt:

 

4. Membri fondatori vor face parte mereu din Consiliul Director și vor prezida ședințele, atât ale C.D. cât și ale A.G. având drept de veto.

 

Art.23  În funcție de activitatea sa, Asociația poate avea personal remunerat.

Art.24  Asociația „Dați-mi România înapoi!” își rezervă dreptul, prin membrii fondatori, de a-și rezerva denumirea, logo-ul și sloganul, orice imitație și copiere de către persoane fizice sau juridice, organizații de orice tip, a reperelor menționate mai sus putând fi acționate în Instanță, Asociația cerând despăgubire morale și materiale.

 

 

CAPITOLUL VIII: DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI „DAȚI-MI ROMÂNIA ÎNAPOI!”

 

Art. 25 Asociația se poate dizolva:

a)     De drept

b)    Prin hotărârea Adunării Generale

c)     Prin hotărâre judecătorească

a) Asociația se dizolvă de drept prin:

b) Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociațiiilor și Fundațiilor.

c) Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească în cazul în care această hotărâre este definitivă și irevocabilă.

Art.26 Dizolvarea Asociației are ca efect lichidarea acesteia în condițiile legii, bunurile rămase pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător.

 

CAPITOLUL IX: DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 27 Prezentul Statut este valabil pe toată durata de funcționare a Asociației, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă și cu respectarea prezentului Statut și a reglementărilor legale.

Art.28 Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

 

Actul de Constituire, Lista Membrilor Fondatori, Decalarațiile privind sediul și patrimoniul cu dovezile aferente, fac parte integrală din prezentul Statut.

Prezentul Statut este redactat în 7 exemplare, cu câte 15 pagini fiecare, din care s-au eliberat părților 1 exemplar în original, astăzi 1 Decembrie 2012.